پارکینگ
چاپ
هتل صادقیه دارای پارکینگ سرپوشیده می باشد که امکان استفاده از آن جهت وسایل نقلیه زائرین محترم با هماهنگی هتل مهیا می باشد.