ارتباط با مدیران
چاپ

 

رئیس هیئت مدیره:
حاج حسین افشار


 
عضو هیئت مدیره:
مهندس حسین مصطفوی

عضو هیئت مدیره:
حاج حسین لولاچیان
 
 
 
 
   عضو هیئت مدیره:   مهندس مجید استادیسرپرست هتل:
سعید واعظ زاده


 
ارتباط با هتل
چاپ