تصاویر حرم

 
صحن جامع رضوی
صحن جامع رضوی
صحن انقلاب
صحن انقلاب
صحن انقلاب
صحن انقلاب
صحن آزادی
صحن آزادی
صحن جامع رضوی
صحن جامع رضوی
صحن انقلاب
صحن انقلاب
 

تصاویر منتخب از مجموعه زیر گروههای این گروه
 

گنبد و مناره ها 
 

صحن های حرم مطهر
 
 

روضه منوره حضرت رضا(ع)